- KH1.SE-3000软水机 首页 > 软化水设备 > KH1.SE-3000软水机

产品编号:
产品名称:KH1.SE-3000软水机
产品规格:
产品备注:
产品说明

一、进水水质要求

    ◇  进 水 硬 度:     要求小于8mmol/L 

    ◇  用 水 水 量:     >3000L/h

    ◇  进 水 压 力:     0.25-0.5MPa

    ◇  工 作 温 度:     5-45

二、出水水质

    ◇  出 水 硬 度:     小于0.03mmol/L

三、技术参数

    ◇  进 水 压 力:     0.25-0.5MPa

    ◇  进 水 温 度:     5-49

    ◇  额定产水量:      3000/h

    ◇  树脂罐尺寸:     Φ450×H1650,缠绕玻璃钢

    ◇  盐 箱 尺 寸:     Φ520×H1050PE

    ◇  再 生 盐 耗:     25kg/

    ◇  再 生 水 耗:     不大于5%

    ◇  工 作 压 损:     0.02-0.08MPa

    ◇  运 行 方 式:     全自动运行

    ◇  工 作 电 压:     220V/50Hz

    ◇  功          率:     20W